paimon
Paimon+

기원 픽업 이력

まだ集録祈願に対応していません。お待ちください。
Ver.
empty
Yelan
4.8
Navia
Nilou
4.8
SigewinneFurina
4.7
ClorindeAlhaitham
4.7
WandererBaizhu
4.6
ArlecchinoLyney
4.6
NeuvilletteKaedehara Kazuha
4.5
ChioriArataki Itto
4.5
XiaoYae Miko
4.4
XianyunNahida
4.4
Raiden ShogunYoimiya
4.3
NaviaKamisato Ayaka
4.3
Kamisato AyatoCyno
4.2
FurinaBaizhu
4.2
WriothesleyVenti
4.1
NeuvilletteHu Tao
4.1
ZhongliTartaglia
4.0
LyneyYelan
4.0
Sangonomiya KokomiWanderer
3.8
EulaKlee
3.8
Kaedehara KazuhaAlhaitham
3.7
YoimiyaYae Miko
3.7
BaizhuGanyu
3.6
NahidaNilou
3.6
Kamisato AyakaShenhe
3.5
DehyaCyno
3.5
Hu TaoYelan
3.4
AlhaithamXiao
3.4
Raiden ShogunKamisato Ayato
3.3
WandererArataki Itto
3.3
Yae MikoTartaglia
3.2
NahidaYoimiya
3.2
NilouAlbedo
3.1
CynoVenti
3.1
GanyuSangonomiya Kokomi
3.0
TighnariZhongli
3.0
Yoimiya
2.8
Kaedehara KazuhaKlee
2.8
Arataki Itto
2.7
YelanXiao
2.7
Kamisato Ayaka
2.6
Kamisato AyatoVenti
2.6
Raiden ShogunSangonomiya Kokomi
2.5
Yae Miko
2.5
ZhongliGanyu
2.4
ShenheXiao
2.4
Arataki Itto
2.3
AlbedoEula
2.3
Hu Tao
2.2
Tartaglia
2.2
Sangonomiya Kokomi
2.1
Raiden Shogun
2.1
Yoimiya
2.0
Kamisato Ayaka
2.0
Kaedehara Kazuha
1.6
Klee
1.6
Eula
1.5
Zhongli
1.5
Tartaglia
1.4
Venti
1.4
Hu Tao
1.3
Xiao
1.3
Ganyu
1.2
Albedo
1.2
Zhongli
1.1
Tartaglia
1.1
Klee
1.0
Venti
1.0
empty
empty
Sigewinne
2
1
Sigewinne
Clorinde
3
2
1
ClorindeArlecchino
5
4
3
2
1
ArlecchinoChiori
7
6
5
4
3
2
1
ChioriXianyun
9
8
7
6
5
4
3
2
1
XianyunNavia
1
Navia
9
8
7
6
5
4
3
2
1
NaviaFurina
2
1
Furina
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
FurinaWriothesley
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
WriothesleyNeuvillette
6
5
4
3
2
1
Neuvillette
8
7
6
5
4
3
2
1
NeuvilletteLyney
5
4
3
2
1
Lyney
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
LyneyBaizhu
4
3
2
1
Baizhu
8
7
6
5
4
3
2
1
Baizhu
8
7
6
5
4
3
2
1
BaizhuDehya
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
DehyaAlhaitham
3
2
1
Alhaitham
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Alhaitham
6
5
4
3
2
1
AlhaithamWanderer
4
3
2
1
Wanderer
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Wanderer
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
WandererNahida
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nahida
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nahida
7
6
5
4
3
2
1
NahidaNilou
1
Nilou
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nilou
8
7
6
5
4
3
2
1
NilouCyno
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Cyno
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Cyno
7
6
5
4
3
2
1
CynoTighnari
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TighnariYelanYelan
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yelan
8
7
6
5
4
3
2
1
Yelan
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
YelanKamisato Ayato
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato Ayato
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato Ayato
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato AyatoYae Miko
8
7
6
5
4
3
2
1
Yae Miko
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yae Miko
8
7
6
5
4
3
2
1
Yae Miko
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yae MikoShenhe
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Shenhe
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ShenheArataki Itto
7
6
5
4
3
2
1
Arataki Itto
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Arataki Itto
8
7
6
5
4
3
2
1
Arataki Itto
7
6
5
4
3
2
1
Arataki IttoSangonomiya Kokomi
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sangonomiya Kokomi
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sangonomiya Kokomi
7
6
5
4
3
2
1
Sangonomiya Kokomi
7
6
5
4
3
2
1
Sangonomiya KokomiRaiden Shogun
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Raiden Shogun
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Raiden Shogun
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Raiden Shogun
8
7
6
5
4
3
2
1
Raiden ShogunYoimiya
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yoimiya
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yoimiya
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yoimiya
4
3
2
1
Yoimiya
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
YoimiyaKamisato Ayaka
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato Ayaka
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato Ayaka
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato Ayaka
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato AyakaKaedehara Kazuha
6
5
4
3
2
1
Kaedehara Kazuha
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kaedehara Kazuha
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kaedehara Kazuha
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kaedehara KazuhaEula
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Eula
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Eula
8
7
6
5
4
3
2
1
EulaHu Tao
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hu Tao
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hu Tao
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hu Tao
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hu TaoXiao
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiao
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiao
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiao
5
4
3
2
1
Xiao
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
XiaoGanyu
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ganyu
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ganyu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ganyu
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GanyuAlbedo
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Albedo
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Albedo
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
AlbedoZhongli
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Zhongli
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Zhongli
8
7
6
5
4
3
2
1
Zhongli
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Zhongli
6
5
4
3
2
1
ZhongliTartaglia
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tartaglia
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tartaglia
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tartaglia
8
7
6
5
4
3
2
1
Tartaglia
6
5
4
3
2
1
TartagliaKlee
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Klee
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Klee
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Klee
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
KleeVenti
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Venti
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Venti
7
6
5
4
3
2
1
Venti
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Venti
7
6
5
4
3
2
1
Venti
Ver.
4.8
4.8
4.7
4.7
4.6
4.6
4.5
4.5
4.4
4.4
4.3
4.3
4.2
4.2
4.1
4.1
4.0
4.0
3.8
3.8
3.7
3.7
3.6
3.6
3.5
3.5
3.4
3.4
3.3
3.3
3.2
3.2
3.1
3.1
3.0
3.0
2.8
2.8
2.7
2.7
2.6
2.6
2.5
2.5
2.4
2.4
2.3
2.3
2.2
2.2
2.1
2.1
2.0
2.0
1.6
1.6
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
1.0
1.0
[Shift] + [마우스 휠]로 좌우 스크롤

Ver.
empty
Yelan
4.8
Navia
Nilou
4.8
SigewinneFurina
4.7
ClorindeAlhaitham
4.7
WandererBaizhu
4.6
ArlecchinoLyney
4.6
NeuvilletteKaedehara Kazuha
4.5
ChioriArataki Itto
4.5
XiaoYae Miko
4.4
XianyunNahida
4.4
Raiden ShogunYoimiya
4.3
NaviaKamisato Ayaka
4.3
Kamisato AyatoCyno
4.2
FurinaBaizhu
4.2
WriothesleyVenti
4.1
NeuvilletteHu Tao
4.1
ZhongliTartaglia
4.0
LyneyYelan
4.0
Sangonomiya KokomiWanderer
3.8
EulaKlee
3.8
Kaedehara KazuhaAlhaitham
3.7
YoimiyaYae Miko
3.7
BaizhuGanyu
3.6
NahidaNilou
3.6
Kamisato AyakaShenhe
3.5
DehyaCyno
3.5
Hu TaoYelan
3.4
AlhaithamXiao
3.4
Raiden ShogunKamisato Ayato
3.3
WandererArataki Itto
3.3
Yae MikoTartaglia
3.2
NahidaYoimiya
3.2
NilouAlbedo
3.1
CynoVenti
3.1
GanyuSangonomiya Kokomi
3.0
TighnariZhongli
3.0
Yoimiya
2.8
Kaedehara KazuhaKlee
2.8
Arataki Itto
2.7
YelanXiao
2.7
Kamisato Ayaka
2.6
Kamisato AyatoVenti
2.6
Raiden ShogunSangonomiya Kokomi
2.5
Yae Miko
2.5
ZhongliGanyu
2.4
ShenheXiao
2.4
Arataki Itto
2.3
AlbedoEula
2.3
Hu Tao
2.2
Tartaglia
2.2
Sangonomiya Kokomi
2.1
Raiden Shogun
2.1
Yoimiya
2.0
Kamisato Ayaka
2.0
Kaedehara Kazuha
1.6
Klee
1.6
Eula
1.5
Zhongli
1.5
Tartaglia
1.4
Venti
1.4
Hu Tao
1.3
Keqing
1.3
Xiao
1.3
Ganyu
1.2
Albedo
1.2
Zhongli
1.1
Tartaglia
1.1
Klee
1.0
Venti
1.0
Sethos
3
2
1
Sethos
Gaming
2
1
Gaming
6
5
4
3
2
1
Gaming
Chevreuse
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ChevreuseCharlotte
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
CharlotteFreminet
5
4
3
2
1
Freminet
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
FreminetLynette
5
4
3
2
1
Lynette
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
LynetteKirara
1
Kirara
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kirara
8
7
6
5
4
3
2
1
KiraraKaveh
1
Kaveh
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
KavehMika
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Mika
4
3
2
1
MikaYaoyao
8
7
6
5
4
3
2
1
Yaoyao
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yaoyao
6
5
4
3
2
1
YaoyaoFaruzan
4
3
2
1
Faruzan
4
3
2
1
Faruzan
8
7
6
5
4
3
2
1
Faruzan
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
FaruzanLayla
4
3
2
1
Layla
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Layla
6
5
4
3
2
1
LaylaCandace
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Candace
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Candace
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
CandaceDori
7
6
5
4
3
2
1
Dori
6
5
4
3
2
1
Dori
8
7
6
5
4
3
2
1
Dori
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
DoriCollei
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Collei
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Collei
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ColleiShikanoin Heizou
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Shikanoin Heizou
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Shikanoin Heizou
6
5
4
3
2
1
Shikanoin HeizouKuki Shinobu
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kuki Shinobu
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kuki Shinobu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kuki Shinobu
4
3
2
1
Kuki ShinobuYun Jin
7
6
5
4
3
2
1
Yun Jin
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yun Jin
5
4
3
2
1
Yun Jin
8
7
6
5
4
3
2
1
Yun Jin
4
3
2
1
Yun Jin
3
2
1
Yun JinGorou
7
6
5
4
3
2
1
Gorou
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Gorou
8
7
6
5
4
3
2
1
Gorou
7
6
5
4
3
2
1
GorouThoma
3
2
1
Thoma
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thoma
4
3
2
1
Thoma
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thoma
6
5
4
3
2
1
Thoma
5
4
3
2
1
Thoma
4
3
2
1
ThomaKujou Sara
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kujou Sara
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kujou Sara
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kujou Sara
8
7
6
5
4
3
2
1
Kujou SaraSayu
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sayu
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sayu
4
3
2
1
Sayu
6
5
4
3
2
1
Sayu
7
6
5
4
3
2
1
Sayu
3
2
1
SayuYanfei
6
5
4
3
2
1
Yanfei
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yanfei
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yanfei
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yanfei
4
3
2
1
Yanfei
4
3
2
1
Yanfei
3
2
1
Yanfei
3
2
1
YanfeiRosaria
2
1
Rosaria
8
7
6
5
4
3
2
1
Rosaria
6
5
4
3
2
1
Rosaria
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Rosaria
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Rosaria
6
5
4
3
2
1
Rosaria
2
1
Rosaria
3
2
1
Rosaria
3
2
1
RosariaBennett
3
2
1
Bennett
6
5
4
3
2
1
Bennett
6
5
4
3
2
1
Bennett
7
6
5
4
3
2
1
Bennett
5
4
3
2
1
Bennett
4
3
2
1
Bennett
5
4
3
2
1
Bennett
4
3
2
1
Bennett
6
5
4
3
2
1
Bennett
6
5
4
3
2
1
Bennett
2
1
BennettChongyun
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Chongyun
6
5
4
3
2
1
Chongyun
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Chongyun
6
5
4
3
2
1
Chongyun
3
2
1
Chongyun
3
2
1
Chongyun
6
5
4
3
2
1
Chongyun
4
3
2
1
ChongyunRazor
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Razor
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Razor
8
7
6
5
4
3
2
1
Razor
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Razor
4
3
2
1
Razor
5
4
3
2
1
RazorXinyan
8
7
6
5
4
3
2
1
Xinyan
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xinyan
8
7
6
5
4
3
2
1
Xinyan
5
4
3
2
1
Xinyan
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xinyan
3
2
1
Xinyan
5
4
3
2
1
Xinyan
2
1
XinyanNingguang
1
Ningguang
6
5
4
3
2
1
Ningguang
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ningguang
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ningguang
7
6
5
4
3
2
1
Ningguang
3
2
1
Ningguang
3
2
1
Ningguang
7
6
5
4
3
2
1
Ningguang
4
3
2
1
NingguangBeidou
4
3
2
1
Beidou
8
7
6
5
4
3
2
1
Beidou
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Beidou
5
4
3
2
1
Beidou
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Beidou
5
4
3
2
1
Beidou
5
4
3
2
1
Beidou
5
4
3
2
1
Beidou
3
2
1
BeidouDiona
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Diona
8
7
6
5
4
3
2
1
Diona
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Diona
7
6
5
4
3
2
1
Diona
4
3
2
1
Diona
3
2
1
Diona
4
3
2
1
Diona
4
3
2
1
Diona
3
2
1
DionaSucrose
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sucrose
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sucrose
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sucrose
6
5
4
3
2
1
Sucrose
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sucrose
3
2
1
Sucrose
3
2
1
Sucrose
4
3
2
1
Sucrose
2
1
SucroseNoelle
2
1
Noelle
6
5
4
3
2
1
Noelle
6
5
4
3
2
1
Noelle
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Noelle
7
6
5
4
3
2
1
Noelle
7
6
5
4
3
2
1
Noelle
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Noelle
1
Noelle
3
2
1
Noelle
3
2
1
NoelleXingqiu
6
5
4
3
2
1
Xingqiu
8
7
6
5
4
3
2
1
Xingqiu
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xingqiu
7
6
5
4
3
2
1
Xingqiu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xingqiu
5
4
3
2
1
Xingqiu
5
4
3
2
1
Xingqiu
3
2
1
Xingqiu
2
1
Xingqiu
3
2
1
XingqiuXiangling
5
4
3
2
1
Xiangling
6
5
4
3
2
1
Xiangling
7
6
5
4
3
2
1
Xiangling
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiangling
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiangling
4
3
2
1
Xiangling
4
3
2
1
Xiangling
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiangling
2
1
Xiangling
4
3
2
1
XianglingFischl
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Fischl
6
5
4
3
2
1
Fischl
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Fischl
7
6
5
4
3
2
1
Fischl
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Fischl
2
1
Fischl
5
4
3
2
1
Fischl
3
2
1
FischlBarbara
6
5
4
3
2
1
Barbara
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Barbara
7
6
5
4
3
2
1
Barbara
6
5
4
3
2
1
Barbara
6
5
4
3
2
1
Barbara
6
5
4
3
2
1
Barbara
8
7
6
5
4
3
2
1
Barbara
2
1
Barbara
2
1
Barbara
6
5
4
3
2
1
Barbara
Ver.
4.8
4.8
4.7
4.7
4.6
4.6
4.5
4.5
4.4
4.4
4.3
4.3
4.2
4.2
4.1
4.1
4.0
4.0
3.8
3.8
3.7
3.7
3.6
3.6
3.5
3.5
3.4
3.4
3.3
3.3
3.2
3.2
3.1
3.1
3.0
3.0
2.8
2.8
2.7
2.7
2.6
2.6
2.5
2.5
2.4
2.4
2.3
2.3
2.2
2.2
2.1
2.1
2.0
2.0
1.6
1.6
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
1.0
1.0
© Paimon+.
Paimon+는 비공식 웹사이트입니다. 원신 © COGNOSPHERE.