paimon
Paimon+

祈願ピックアップ履歴

まだ集録祈願に対応していません。お待ちください。
Ver.
Neuvillette
Kaedehara Kazuha
4.5
Chiori
Arataki Itto
4.5
XiaoYae Miko
4.4
XianyunNahida
4.4
Raiden ShogunYoimiya
4.3
NaviaKamisato Ayaka
4.3
Kamisato AyatoCyno
4.2
FurinaBaizhu
4.2
WriothesleyVenti
4.1
NeuvilletteHu Tao
4.1
ZhongliTartaglia
4.0
LyneyYelan
4.0
Sangonomiya KokomiWanderer
3.8
EulaKlee
3.8
Kaedehara KazuhaAlhaitham
3.7
YoimiyaYae Miko
3.7
BaizhuGanyu
3.6
NahidaNilou
3.6
Kamisato AyakaShenhe
3.5
DehyaCyno
3.5
Hu TaoYelan
3.4
AlhaithamXiao
3.4
Raiden ShogunKamisato Ayato
3.3
WandererArataki Itto
3.3
Yae MikoTartaglia
3.2
NahidaYoimiya
3.2
NilouAlbedo
3.1
CynoVenti
3.1
GanyuSangonomiya Kokomi
3.0
TighnariZhongli
3.0
Yoimiya
2.8
Kaedehara KazuhaKlee
2.8
Arataki Itto
2.7
YelanXiao
2.7
Kamisato Ayaka
2.6
Kamisato AyatoVenti
2.6
Raiden ShogunSangonomiya Kokomi
2.5
Yae Miko
2.5
ZhongliGanyu
2.4
ShenheXiao
2.4
Arataki Itto
2.3
AlbedoEula
2.3
Hu Tao
2.2
Tartaglia
2.2
Sangonomiya Kokomi
2.1
Raiden Shogun
2.1
Yoimiya
2.0
Kamisato Ayaka
2.0
Kaedehara Kazuha
1.6
Klee
1.6
Eula
1.5
Zhongli
1.5
Tartaglia
1.4
Venti
1.4
Hu Tao
1.3
Xiao
1.3
Ganyu
1.2
Albedo
1.2
Zhongli
1.1
Tartaglia
1.1
Klee
1.0
Venti
1.0
Chiori
1
Chiori
Xianyun
3
2
1
Xianyun
Navia
5
4
3
2
1
NaviaFurina
7
6
5
4
3
2
1
FurinaWriothesley
8
7
6
5
4
3
2
1
WriothesleyNeuvilletteNeuvillette
8
7
6
5
4
3
2
1
NeuvilletteLyney
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
LyneyBaizhu
7
6
5
4
3
2
1
Baizhu
8
7
6
5
4
3
2
1
BaizhuDehya
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
DehyaAlhaitham
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Alhaitham
6
5
4
3
2
1
AlhaithamWanderer
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Wanderer
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
WandererNahida
3
2
1
Nahida
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nahida
7
6
5
4
3
2
1
NahidaNilou
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nilou
8
7
6
5
4
3
2
1
NilouCyno
6
5
4
3
2
1
Cyno
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Cyno
7
6
5
4
3
2
1
CynoTighnari
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TighnariYelan
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yelan
8
7
6
5
4
3
2
1
Yelan
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
YelanKamisato Ayato
6
5
4
3
2
1
Kamisato Ayato
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato Ayato
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato AyatoYae Miko
2
1
Yae Miko
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yae Miko
8
7
6
5
4
3
2
1
Yae Miko
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yae MikoShenhe
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Shenhe
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ShenheArataki Itto
1
Arataki Itto
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Arataki Itto
8
7
6
5
4
3
2
1
Arataki Itto
7
6
5
4
3
2
1
Arataki IttoSangonomiya Kokomi
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sangonomiya Kokomi
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sangonomiya Kokomi
7
6
5
4
3
2
1
Sangonomiya Kokomi
7
6
5
4
3
2
1
Sangonomiya KokomiRaiden Shogun
4
3
2
1
Raiden Shogun
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Raiden Shogun
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Raiden Shogun
8
7
6
5
4
3
2
1
Raiden ShogunYoimiya
4
3
2
1
Yoimiya
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yoimiya
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yoimiya
4
3
2
1
Yoimiya
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
YoimiyaKamisato Ayaka
5
4
3
2
1
Kamisato Ayaka
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato Ayaka
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato Ayaka
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato AyakaKaedehara KazuhaKaedehara Kazuha
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kaedehara Kazuha
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kaedehara Kazuha
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kaedehara KazuhaEula
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Eula
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Eula
8
7
6
5
4
3
2
1
EulaHu Tao
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hu Tao
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hu Tao
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hu Tao
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hu TaoXiao
2
1
Xiao
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiao
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiao
5
4
3
2
1
Xiao
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
XiaoGanyu
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ganyu
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ganyu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ganyu
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GanyuAlbedo
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Albedo
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Albedo
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
AlbedoZhongli
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Zhongli
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Zhongli
8
7
6
5
4
3
2
1
Zhongli
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Zhongli
6
5
4
3
2
1
ZhongliTartaglia
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tartaglia
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tartaglia
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tartaglia
8
7
6
5
4
3
2
1
Tartaglia
6
5
4
3
2
1
TartagliaKlee
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Klee
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Klee
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Klee
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
KleeVenti
8
7
6
5
4
3
2
1
Venti
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Venti
7
6
5
4
3
2
1
Venti
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Venti
7
6
5
4
3
2
1
Venti
Ver.
4.5
4.5
4.4
4.4
4.3
4.3
4.2
4.2
4.1
4.1
4.0
4.0
3.8
3.8
3.7
3.7
3.6
3.6
3.5
3.5
3.4
3.4
3.3
3.3
3.2
3.2
3.1
3.1
3.0
3.0
2.8
2.8
2.7
2.7
2.6
2.6
2.5
2.5
2.4
2.4
2.3
2.3
2.2
2.2
2.1
2.1
2.0
2.0
1.6
1.6
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
1.0
1.0
[Shift] + [マウスホイール] で横スクロール

Ver.
Neuvillette
Kaedehara Kazuha
4.5
Chiori
Arataki Itto
4.5
XiaoYae Miko
4.4
XianyunNahida
4.4
Raiden ShogunYoimiya
4.3
NaviaKamisato Ayaka
4.3
Kamisato AyatoCyno
4.2
FurinaBaizhu
4.2
WriothesleyVenti
4.1
NeuvilletteHu Tao
4.1
ZhongliTartaglia
4.0
LyneyYelan
4.0
Sangonomiya KokomiWanderer
3.8
EulaKlee
3.8
Kaedehara KazuhaAlhaitham
3.7
YoimiyaYae Miko
3.7
BaizhuGanyu
3.6
NahidaNilou
3.6
Kamisato AyakaShenhe
3.5
DehyaCyno
3.5
Hu TaoYelan
3.4
AlhaithamXiao
3.4
Raiden ShogunKamisato Ayato
3.3
WandererArataki Itto
3.3
Yae MikoTartaglia
3.2
NahidaYoimiya
3.2
NilouAlbedo
3.1
CynoVenti
3.1
GanyuSangonomiya Kokomi
3.0
TighnariZhongli
3.0
Yoimiya
2.8
Kaedehara KazuhaKlee
2.8
Arataki Itto
2.7
YelanXiao
2.7
Kamisato Ayaka
2.6
Kamisato AyatoVenti
2.6
Raiden ShogunSangonomiya Kokomi
2.5
Yae Miko
2.5
ZhongliGanyu
2.4
ShenheXiao
2.4
Arataki Itto
2.3
AlbedoEula
2.3
Hu Tao
2.2
Tartaglia
2.2
Sangonomiya Kokomi
2.1
Raiden Shogun
2.1
Yoimiya
2.0
Kamisato Ayaka
2.0
Kaedehara Kazuha
1.6
Klee
1.6
Eula
1.5
Zhongli
1.5
Tartaglia
1.4
Venti
1.4
Hu Tao
1.3
Keqing
1.3
Xiao
1.3
Ganyu
1.2
Albedo
1.2
Zhongli
1.1
Tartaglia
1.1
Klee
1.0
Venti
1.0
Gaming
3
2
1
Gaming
Chevreuse
4
3
2
1
Chevreuse
Charlotte
7
6
5
4
3
2
1
CharlotteFreminet
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
FreminetLynette
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
LynetteKirara
6
5
4
3
2
1
Kirara
8
7
6
5
4
3
2
1
KiraraKaveh
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
KavehMika
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Mika
4
3
2
1
MikaYaoyao
2
1
Yaoyao
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yaoyao
6
5
4
3
2
1
YaoyaoFaruzan
3
2
1
Faruzan
8
7
6
5
4
3
2
1
Faruzan
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
FaruzanLayla
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Layla
6
5
4
3
2
1
LaylaCandace
5
4
3
2
1
Candace
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Candace
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
CandaceDori
1
Dori
6
5
4
3
2
1
Dori
8
7
6
5
4
3
2
1
Dori
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
DoriCollei
7
6
5
4
3
2
1
Collei
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Collei
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ColleiShikanoin Heizou
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Shikanoin Heizou
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Shikanoin Heizou
6
5
4
3
2
1
Shikanoin HeizouKuki Shinobu
6
5
4
3
2
1
Kuki Shinobu
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kuki Shinobu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kuki Shinobu
4
3
2
1
Kuki ShinobuYun Jin
1
Yun Jin
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yun Jin
5
4
3
2
1
Yun Jin
8
7
6
5
4
3
2
1
Yun Jin
4
3
2
1
Yun Jin
3
2
1
Yun JinGorou
1
Gorou
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Gorou
8
7
6
5
4
3
2
1
Gorou
7
6
5
4
3
2
1
GorouThoma
8
7
6
5
4
3
2
1
Thoma
4
3
2
1
Thoma
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thoma
6
5
4
3
2
1
Thoma
5
4
3
2
1
Thoma
4
3
2
1
ThomaKujou Sara
4
3
2
1
Kujou Sara
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kujou Sara
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kujou Sara
8
7
6
5
4
3
2
1
Kujou SaraSayu
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sayu
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sayu
4
3
2
1
Sayu
6
5
4
3
2
1
Sayu
7
6
5
4
3
2
1
Sayu
3
2
1
SayuYanfei
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yanfei
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yanfei
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yanfei
4
3
2
1
Yanfei
4
3
2
1
Yanfei
3
2
1
Yanfei
3
2
1
YanfeiRosaria
5
4
3
2
1
Rosaria
6
5
4
3
2
1
Rosaria
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Rosaria
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Rosaria
6
5
4
3
2
1
Rosaria
2
1
Rosaria
3
2
1
Rosaria
3
2
1
RosariaBennett
4
3
2
1
Bennett
6
5
4
3
2
1
Bennett
7
6
5
4
3
2
1
Bennett
5
4
3
2
1
Bennett
4
3
2
1
Bennett
5
4
3
2
1
Bennett
4
3
2
1
Bennett
6
5
4
3
2
1
Bennett
6
5
4
3
2
1
Bennett
2
1
BennettChongyun
8
7
6
5
4
3
2
1
Chongyun
6
5
4
3
2
1
Chongyun
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Chongyun
6
5
4
3
2
1
Chongyun
3
2
1
Chongyun
3
2
1
Chongyun
6
5
4
3
2
1
Chongyun
4
3
2
1
ChongyunRazor
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Razor
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Razor
8
7
6
5
4
3
2
1
Razor
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Razor
4
3
2
1
Razor
5
4
3
2
1
RazorXinyan
2
1
Xinyan
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xinyan
8
7
6
5
4
3
2
1
Xinyan
5
4
3
2
1
Xinyan
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xinyan
3
2
1
Xinyan
5
4
3
2
1
Xinyan
2
1
XinyanNingguang
2
1
Ningguang
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ningguang
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ningguang
7
6
5
4
3
2
1
Ningguang
3
2
1
Ningguang
3
2
1
Ningguang
7
6
5
4
3
2
1
Ningguang
4
3
2
1
NingguangBeidou
7
6
5
4
3
2
1
Beidou
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Beidou
5
4
3
2
1
Beidou
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Beidou
5
4
3
2
1
Beidou
5
4
3
2
1
Beidou
5
4
3
2
1
Beidou
3
2
1
BeidouDiona
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Diona
8
7
6
5
4
3
2
1
Diona
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Diona
7
6
5
4
3
2
1
Diona
4
3
2
1
Diona
3
2
1
Diona
4
3
2
1
Diona
4
3
2
1
Diona
3
2
1
DionaSucrose
5
4
3
2
1
Sucrose
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sucrose
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sucrose
6
5
4
3
2
1
Sucrose
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sucrose
3
2
1
Sucrose
3
2
1
Sucrose
4
3
2
1
Sucrose
2
1
SucroseNoelle
3
2
1
Noelle
6
5
4
3
2
1
Noelle
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Noelle
7
6
5
4
3
2
1
Noelle
7
6
5
4
3
2
1
Noelle
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Noelle
1
Noelle
3
2
1
Noelle
3
2
1
NoelleXingqiu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xingqiu
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xingqiu
7
6
5
4
3
2
1
Xingqiu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xingqiu
5
4
3
2
1
Xingqiu
5
4
3
2
1
Xingqiu
3
2
1
Xingqiu
2
1
Xingqiu
3
2
1
XingqiuXiangling
6
5
4
3
2
1
Xiangling
7
6
5
4
3
2
1
Xiangling
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiangling
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiangling
4
3
2
1
Xiangling
4
3
2
1
Xiangling
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiangling
2
1
Xiangling
4
3
2
1
XianglingFischl
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Fischl
6
5
4
3
2
1
Fischl
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Fischl
7
6
5
4
3
2
1
Fischl
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Fischl
2
1
Fischl
5
4
3
2
1
Fischl
3
2
1
FischlBarbara
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Barbara
7
6
5
4
3
2
1
Barbara
6
5
4
3
2
1
Barbara
6
5
4
3
2
1
Barbara
6
5
4
3
2
1
Barbara
8
7
6
5
4
3
2
1
Barbara
2
1
Barbara
2
1
Barbara
6
5
4
3
2
1
Barbara
Ver.
4.5
4.5
4.4
4.4
4.3
4.3
4.2
4.2
4.1
4.1
4.0
4.0
3.8
3.8
3.7
3.7
3.6
3.6
3.5
3.5
3.4
3.4
3.3
3.3
3.2
3.2
3.1
3.1
3.0
3.0
2.8
2.8
2.7
2.7
2.6
2.6
2.5
2.5
2.4
2.4
2.3
2.3
2.2
2.2
2.1
2.1
2.0
2.0
1.6
1.6
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
1.0
1.0
© Paimon+.
Paimon+は非公式のwebサイトです. 原神 © COGNOSPHERE.